Vacatures

Vacatures

Voorzitter en Lid RvC Baston Wonen

Voor de Raad van Commissarissen van Baston Wonen zijn wij op zoek naar twee toezichthouders waarvan een voorzitter en een lid. In de twee leden zoeken we daarnaast kennis van vastgoed en verduurzaming, en informatiemanagement.

 

Over Baston Wonen

Baston Wonen is met ongeveer 4.000 woningen de grootste maatschappelijke verhuurder in de gemeente Zevenaar. Zij heeft een scherp beeld van hoe de wereld van de volkshuisvesting er anno 2018 uitziet en welke trends en ontwikkelingen (regionaal) spelen. De organisatie gelooft in de kracht van lokale samenwerking en het leggen van verbindingen en ziet zichzelf als een lokale partij met een lokale opgave.

Baston Wonen levert sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een prettige leefomgeving voor hen die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Baston Wonen realiseert de doelstellingen samen met huurders en samenwerkingspartners. Dit doet Baston Wonen door middel van een nieuwe balans tussen betaalbaar, sober en tevreden.

Kernopgave

Naast voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen van voldoende kwaliteit als belangrijkste kernopgave wil zij verder inzetten op de verduurzaming van de woningvoorraad. Ook het geschikt maken van de voorraad voor een ouder wordende doelgroep en het betaalbaar houden van wonen zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren.

Daarnaast kent Baston Wonen twee kernwaarden;

 • Sociaal zakelijk; “Hoe beter we het zakelijk op orde hebben, hoe meer we sociaal kunnen doen.” We zijn betrokken én realistisch. We denken en werken vanuit het belang van bewoners. We beloven daarbij niet meer dan we waar kunnen maken of redelijk is.
 • Doelgericht samenwerken; “Samen met het doel voor ogen.” We zoeken actief de samenwerking met bewoners en samenwerkingspartners. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen is onze inzet om samen betaalbaar en prettig wonen in Zevenaar te realiseren.

Raad van Commissarissen

De RvC van Baston Wonen oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Baston Wonen zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur. De RvC en bestuurder functioneren samen als governanceteam.

De RvC van Baston Wonen bestaat uit vijf leden. Binnen de raad functioneren een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel

Vanwege het behalen van de maximale zittingstermijn door twee leden van de Raad van Commissarissen zoeken wij naar twee toezichthouders waarvan een (beoogd) voorzitter en een lid.

In beide nieuwe toezichthouders zoeken we kandidaten die:

 • Een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit hebben met de volkshuisvestingssector en de doelstellingen van Baston Wonen;
 • Woonachtig en/of werkzaam zijn in de regio waarin Baston Wonen actief is en beschikken over een relevant netwerk;
 • Onafhankelijk zijn ten opzichte van de directeur-bestuurder en ten opzichte van overige commissarissen, in formele zin en in mentale houding;
 • Flexibel zijn en beschikken over voldoende tijd (voorzitter schatting 260 uur en lid schatting 200 uur per jaar).

In de twee toezichthouders zoeken we kennis van en ervaring met verduurzaming, vastgoed en informatiemanagement. Op voorhand staat niet vast welke van de twee nieuwe toezichthouders deze kennis en ervaring moet vertegenwoordigen.

Daarnaast zoeken we in de voorzitter een kandidaat die:

 • Als ondernemende en verbindende voorzitter ‘nieuwe stijl’ kennis en oog heeft voor boardroom dynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring of inzicht heeft in een complexe organisatie bijvoorbeeld als bestuurder, directeur op concernniveau of organisatieadviseur;
 • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in staat is als voorzitter vergaderingen efficiënt te laten verlopen;
 • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisaties;
 • Zicht heeft op en kennis heeft van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder;
 • In staat is om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave;
 • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie.

Klik hier voor de volledige profielschets van de voorzitter.

Voor het profiel van lid zoeken we een kandidaat die:

 • Bekend is met bestuurlijke netwerken en daar toegang toe heeft;
 • Beschikt over ervaring met of inzicht in boardroom dynamiek in de publieke en/of private sector;
 • Beschikt over algemene financiële kennis om op hoofdlijnen de jaarstukken, de begroting en de kwartaalrapportages te kunnen beoordelen;
 • Inzicht heeft in taken en rollen tussen RvC en bestuur en bekend met de issues van governance.

Gezien de stabiliteit van de Raad, is er ruimte voor een onervaren toezichthouder in de rol van lid van de RvC.

Klik hier voor de volledige profielschets van het lid.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van een van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als Raad van Commissarissen van Baston Wonen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan Raderwerk, t.a.v. Robert de Heer, telefoon (06) 53233930, e-mail: info@raderwerk.com o.v.v. Baston Wonen. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd en conform AVG vernietigen we uw gegevens nadat de procedure afgerond is, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u bij ons met uw gegevens inschreven wilt blijven.

De procedure is als volgt:

 • Reageren bij voorkeur z.s.m. maar uiterlijk 18 juni.
 • Eerste gesprekken met Raderwerk op het kantoor van Baston Wonen in Zevenaar op:
  • Woensdagochtend 20 juni,
  • Donderdagmiddag –en avond 21 juni,
  • Vrijdagochtend 22 juni.
 • Presentatie kandidaten door Raderwerk bij Baston Wonen op 2 juli.
 • Tweede gesprekken bij Baston Wonen op donderdag 12 juli (hele dag) of eventueel dinsdag 10 juli eind van de ochtend en middag. Deze gespreksronde bestaat uit twee aaneengesloten gesprekken, het eerste gesprek met de selectiecommissie van de RvC (drie leden RvC) en de directeur-bestuurder. Het tweede gesprek is met een afvaardiging van de huurdersvereniging en de OR.
 • Aansluitend aan de gesprekken neemt de RvC het voorgenomen besluit. Vervolgens zal er contact zijn met de (voorlopig) benoemde kandidaten worden opgenomen om de voordracht aan de Autoriteit woningcorporaties te voltooien. Een fit-en-propertoets bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Ingangsdatum is 1 oktober 2018 (voorzitter) en 1 januari 2019 (lid).

Houd u alstublieft rekening met deze data in uw agenda.

De benoeming van de nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen van Baston Wonen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal mogelijk een uitgebreid competentieonderzoek / assessment plaatsvinden.

Kandidaat (Interim) bestuurder

Dit betreft geen concrete vacature, maar de mogelijkheid dat u zich bij Raderwerk inschrijft en direct benaderd wordt als er een positie als (interim) bestuurder vrij komt. Inschrijven kan eenvoudig met uw Linkedinprofiel.

Kandidaat toezichthouder zorg

Dit betreft geen concrete vacature, maar de mogelijkheid dat u zich bij Raderwerk inschrijft en direct benaderd wordt als er een positie als toezichthouder in de zorg vrij komt. Inschrijven kan eenvoudig met uw Linkedinprofiel.

Kandidaat toezichthouder onderwijs

Dit betreft geen concrete vacature, maar de mogelijkheid dat u zich bij Raderwerk inschrijft en direct benaderd wordt als er een positie als toezichthouder in het onderwijs vrij komt. Inschrijven kan eenvoudig met uw Linkedinprofiel.

Kandidaat toezichthouder corporatie

Dit betreft geen concrete vacature, maar de mogelijkheid dat u zich bij Raderwerk inschrijft en direct benaderd wordt als er een positie als toezichthouder in de corporatiesector vrij komt. Inschrijven kan eenvoudig met uw Linkedinprofiel.