Terugblik inspiratiesessie PlatformCorporatie en Governance

Als je maatschappelijke waarde samen creëert, wat betekent dit dan voor de governance als je nieuwe technologieën benut en grens overstijgend gaat samenwerken? Samen met 11 toezichthouders en bestuurders uit het sociale domein is hierover van gedachten gewisseld tijdens de inspiratiesessie PlatformCorporatie en Governance. 

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de publicatie De PlatformCorporatie van Cor Snoeijs van StekademyHet doel van deze publicatie is om een discussie op gang te brengen door duidelijk te maken dat organisaties niet in staat zijn om individueel de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Maatschappelijke waarde creëer je samen en het rapport koppelt dit aan mogelijkheden om nieuwe technologieën te benutten en grens overstijgend samen te werken. 

 

“Wat betekent het voor de governance als je nieuwe technologieën benut en grens overstijgend gaat samenwerken?”

 

Frans de Vijlderlector aan de HAN op het gebied van Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisatieswas aanwezig om te reageren op dit rapport. Hij stelde een aantal scherpe en kritische vragen, waarmee hij de discussie over samenwerken binnen een platform met nieuwe technologie kon aanjagen. Een aantal voorbeelden van vragen die besproken zijn: 

  • Inclusie versus exclusie: Hoe verhoud je je als samenwerkingsverband tegenover lokale en nationale overheid? Welke gevolgen heeft het clusteren van samenwerken voor het samenwerken met partijen buiten het cluster? 
  • Wat betekent de groeiende rol van technologie voor de strategie? Wat als de technologie bepalend wordt? 
  • WoningcorporatiecentrismeIs het grens overstijgend werken niet te veel beredeneerd vanuit de woningcorporaties? Komen zorg, welzijn en gemeenten hiermee ook voldoende uit de verf?
  • Hoe kun je samen doen” vertalen naar “samen leren”? 
  • Hoe verhoudt de samenwerking op platformniveau zich tot de lokale democratie? Kan men dan met klassiek toezicht en bestuursmodellen uit de voeten of moet toezicht op bedrijfsvoering bijvoorbeeld worden losgekoppeld van toezicht op de maatschappelijke doelen? 

Cor Snoeijs, de auteur van de publicatie reageerde hierop en sprak over de toenemende invloed van de digitalisering op onze maatschappij. Dit leidt bijvoorbeeld tot individualisering van de burger, gebruik van apps en dataverzameling. De vraag hoe je toezicht houdt op een platform bleef nog onbeantwoord.  

Er ontstond een interessante discussie, waarbij het democratisch gehalte bij toezicht op woningcorporaties werd besproken, in hoeverre de organisatie voldoende representatief is voor de doelgroep en wat welke samenwerkingsvorm betekent voor de governance. 

Dat dit smaakt naar meer is in ieder geval duidelijk en Raderwerk zal dus met gepast enthousiasme vervolg geven aan deze bijeenkomst. Omdat wij staan voor integriteit, zelfreflectie en transparantie, beschouwen wij deze discussie als zeer waardevol. Door de transparante communicatie tijdens dit soort sessies kunnen we kritisch op onszelf en elkaar blijven reflecteren, zodat de sector datgene kan doen waar deze voor opgericht is. De maatschappelijke opgave verandert en wij denken graag samen met maatschappelijke organisaties na hoe die opgave zo goed mogelijk, in samenwerking, ingevuld kan worden.