Publicaties

Nieuws

Terugblik inspiratiesessie PlatformCorporatie en Governance

Als je maatschappelijke waarde samen creëert, wat betekent dit dan voor de governance als je nieuwe technologieën benut en grens overstijgend gaat samenwerken? Samen met 11 toezichthouders en bestuurders uit het sociale domein is hierover van gedachten gewisseld tijdens de inspiratiesessie PlatformCorporatie en Governance. 

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de publicatie De PlatformCorporatie van Cor Snoeijs van StekademyHet doel van deze publicatie is om een discussie op gang te brengen door duidelijk te maken dat organisaties niet in staat zijn om individueel de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Maatschappelijke waarde creëer je samen en het rapport koppelt dit aan mogelijkheden om nieuwe technologieën te benutten en grens overstijgend samen te werken. 

 

“Wat betekent het voor de governance als je nieuwe technologieën benut en grens overstijgend gaat samenwerken?”

 

Frans de Vijlderlector aan de HAN op het gebied van Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisatieswas aanwezig om te reageren op dit rapport. Hij stelde een aantal scherpe en kritische vragen, waarmee hij de discussie over samenwerken binnen een platform met nieuwe technologie kon aanjagen. Een aantal voorbeelden van vragen die besproken zijn: 

 • Inclusie versus exclusie: Hoe verhoud je je als samenwerkingsverband tegenover lokale en nationale overheid? Welke gevolgen heeft het clusteren van samenwerken voor het samenwerken met partijen buiten het cluster? 
 • Wat betekent de groeiende rol van technologie voor de strategie? Wat als de technologie bepalend wordt? 
 • WoningcorporatiecentrismeIs het grens overstijgend werken niet te veel beredeneerd vanuit de woningcorporaties? Komen zorg, welzijn en gemeenten hiermee ook voldoende uit de verf?
 • Hoe kun je samen doen” vertalen naar “samen leren”? 
 • Hoe verhoudt de samenwerking op platformniveau zich tot de lokale democratie? Kan men dan met klassiek toezicht en bestuursmodellen uit de voeten of moet toezicht op bedrijfsvoering bijvoorbeeld worden losgekoppeld van toezicht op de maatschappelijke doelen? 

Cor Snoeijs, de auteur van de publicatie reageerde hierop en sprak over de toenemende invloed van de digitalisering op onze maatschappij. Dit leidt bijvoorbeeld tot individualisering van de burger, gebruik van apps en dataverzameling. De vraag hoe je toezicht houdt op een platform bleef nog onbeantwoord.  

Er ontstond een interessante discussie, waarbij het democratisch gehalte bij toezicht op woningcorporaties werd besproken, in hoeverre de organisatie voldoende representatief is voor de doelgroep en wat welke samenwerkingsvorm betekent voor de governance. 

Dat dit smaakt naar meer is in ieder geval duidelijk en Raderwerk zal dus met gepast enthousiasme vervolg geven aan deze bijeenkomst. Omdat wij staan voor integriteit, zelfreflectie en transparantie, beschouwen wij deze discussie als zeer waardevol. Door de transparante communicatie tijdens dit soort sessies kunnen we kritisch op onszelf en elkaar blijven reflecteren, zodat de sector datgene kan doen waar deze voor opgericht is. De maatschappelijke opgave verandert en wij denken graag samen met maatschappelijke organisaties na hoe die opgave zo goed mogelijk, in samenwerking, ingevuld kan worden. 

Inspiratiesessie “PlatformCorporatie en Governance”

Datum:           28 januari 2021
Locatie:          Digitaal via Teams
Tijd:                14:00 – 17:00 uur
PE-punten:   2PE

Klaar voor de toekomst, maar hoe?

We herkennen het waarschijnlijk allemaal. Inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in je werkgebied is één van de moeilijkste taken van bestuurders en toezichthouders. De wereld om ons heen staat niet stil en tegelijkertijd dwingen het wettelijk kader, de stijgende belastingdruk en de explosief stijgende bouwkosten ons bijna tot een bedrijfsmodel waarin efficiency en kostenreductie centraal staan. Dit staat met elkaar op gespannen voet.
De opkomst van nieuwe technologie maakt het mogelijk om onze horizon te verbreden in samenwerking met onze (nieuwe) partners, maar doordat we vaak opgesloten zitten in ons eigen paradigma van operational excellence komen we er niet aan toe dit te verkennen en met nieuwe denkrichtingen en oplossingen te komen. Het gevolg is dat nieuwe ideeën en mogelijkheden niet landen en er een sterke neiging is gewoon maar door te gaan op de ingeslagen weg.

Platformcorporatie en netwerkgovernance  

Doel van de inspiratiessessie “PlatformCorporatie en governance” is om met een aantal vooruitstrevende bestuurders en toezichthouders te verkennen hoe je als bestuurder of toezichthouder kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen in je werkgebied en wat daarvoor nodig is. Onderligger voor de dialoog is de onlangs verschenen publicatie PlatformCorporatie.

Strekking van de publicatie is dat een woningcorporatie niet individueel in staat is om de optelsom van nieuwe, opkomende uitdagingen het hoofd te bieden. Gepleit wordt voor structurele vormen van samenwerking met uiteenlopende partijen en daarbij de mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën aan te grijpen om effectieve samenwerkingsplatforms te vormen.

Inherent aan het samenwerken met verschillende partijen die nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden zijn conflicterende waarden en belangen, visies en zienswijzen. Dit vraagt om een meervoudige waardenafweging, waarbij focus op resultaten en processen verschuift naar focus op onderliggende waarden van alle relevante partijen, ofwel de gedeelde maatschappelijke opgave. Dat vraagt dat bestuur en toezicht een strategisch partnerschap aangaan waarbij zij zich tot elkaar weten te verhouden op basis van en gedreven door waarden.

Programma

 • 14.00 uur   Inloop
 • 14.30 uur   Welkom
 • 14.30 uur  Inleiding door lector Frans de Vijlder
 • 15.15 uur   Reactie op inleiding en toelichting op PlatformCorporatie door Cor Snoeijs
 • 15.30 uur   Dialoog onder leiding van Wendy Kemper
 • 16.30 uur   Welke voorzichtige conclusies kunnen we trekken en wat hebben we geleerd?
 • 17.00 uur   Afronding en mogelijk vervolg?

Investering
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We vragen alleen om vooraf de publicatie te lezen.
Voor deze bijeenkomst worden 2 PE-punten voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties toegekend.

Kunnen we rekenen op je komst?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@raderwerk.com, ook voor vragen kun je ons hier bereiken.
Wil je een introducé meenemen? Dat kan. Geef svp even zijn of haar naam en e-mailadres door bij jouw aanmelding.

Graag tot 28 januari!

 

Gratis DiSC Workshop

Een Raad van Toezicht heeft structureel te maken met zelfevaluaties en wisselingen in de samenstelling van het team. Omdat de persoonlijkheid van ieder individueel teamlid invloed heeft op de groepsdynamiek en daarmee op het functioneren van de gehele Raad, is het belangrijk om naast de ‘hard skills’ ook daar aandacht aan te besteden. Raderwerk begeleidt de Raden hierbij.

Raderwerk heeft een methodiek ontwikkeld die gebruik maakt van de DiSC methode. Deze methodiek is erop gericht om nog beter inzicht te krijgen in wat ieder individu drijft en toevoegt aan een team. Dit kan van grote toegevoegde waarde zijn voor Raden van Toezicht, besturen en management teams.

Om kennis te maken met deze methodiek bieden wij leden van Raden van Toezicht, besturen en MT’s een gratis workshop aan.

Hoe ziet een DiSC workshop eruit?

Tijdens de workshop brengen onze gecertificeerde DiSC trainers samen met jouw team de persoonlijkheid van ieder lid in beeld en met behulp van leuke opdrachten leert iedereen elkaar en zichzelf beter kennen. Bovendien geeft dit meer inzicht in jouw voorkeursgedrag, het effect op de groepsdynamiek en hoe je productiever met elkaar kunt samenwerken.

Waar staan we voor bij Raderwerk?

In alles wat wij doen, zetten wij ons ervoor in om organisaties in het sociale domein te laten sprankelen, geven we ruimte voor professionaliteit en bevorderen we waardengericht toezicht. We staan voor diversiteit, zelfreflectie, oprechte aandacht en zeggenschap voor de stakeholders. Dit is terug te zien in onze DiSC workshop, maar ook met onze overige diensten:

Nieuwsgierig geworden?

Vraag dan nu je gratis DiSC workshop aan, wij geven graag aanvullend advies. Voor meer informatie en vragen zijn we bereikbaar via 06-53233930 (Robert) of info@raderwerk.com.

Raderwerk verfrist opnieuw met verrassend talent!

Raderwerk mocht opnieuw voor verfrissend talent zorgen voor de Raad van Commissarissen van Baston Wonen. Eerder hebben we met succes twee nieuwe leden geworven, waaronder de huidige voorzitter. Sinds deze week mag Maike Hetterscheid zich ook lid van de Raad van Commissarissen noemen bij Baston Wonen.

Baston Wonen was op zoek naar iemand met verstand van huurderszaken, die de huurdersvereniging ook als zodanig kon ondersteunen. Maike heeft de ambitie en competenties, maar nog geen toezichthoudende ervaring. Daarmee heeft ze wel een verfrissende blik. Bovendien is ze met haar volkshuisvestelijke kennis, regionale binding en hart voor huurders een erg mooie aanvulling op het huidige team.

Raderwerk wil zich graag continu blijven ontwikkelen en hecht veel waarde aan de evaluatie aan het einde van het traject. Op die manier komen wij erachter wat men in ons waardeert, maar ontvangen we ook waardevolle adviezen om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en doelen van de organisatie en de mensen waarmee we werken.

Bekijk hieronder een terugblik van Henk Reimert (voorzitter RvC) op het werving- en selectietraject met ons.

Een goede organisatiecultuur is niet vanzelfsprekend

Eén van de belangrijke pijlers bij Raderwerk is dat wij willen zorgen voor een goede dynamiek en cultuur binnen de organisatie. Bij de werving en selectietrajecten nemen wij dit altijd mee als factor waar actief op geselecteerd en in geïnvesteerd moet worden. Dat vinden wij vanzelfsprekend, maar dat is het blijkbaar niet overal: Nederland is één van de vijf landen die in de Corporate Governance Code2 concreet ingaat op de waarborging van een goede organisatiecultuur. Dat blijkt uit onderzoek van RSM in Rotterdam en TIAS in Tilburg, waarin ze 88 nationale corporate governance codes hebben vergeleken.

Wat maakt de Nederlandse corporate governance code tot best practice?

Net als de codes van Brazilië, Jordanië, Nieuw-Zeeland en Engeland, gaat die van Nederland in op de organisatiecultuur en de verantwoordelijkheid die bestuurders en commissarissen daarin hebben. In Nederland is bijvoorbeeld een gedragscode verplicht, moet de organisatiecultuur besproken worden met het medezeggenschapsorgaan en dient in het bestuursverslag ingegaan te worden op de waarden en effectiviteit van de gedragscode.

Wat maakt de organisatiecultuur dan zo belangrijk?

Uit eerder onderzoek3 is gebleken dat de organisatiecultuur een positieve invloed heeft op de teameffectiviteit als er een cultuur heerst met gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen. Als je deze waarden en doelen waarborgt in een gedragscode en voldoende bespreekt, zal dit de kwaliteit van de samenwerking versterken. Bovendien zal een gezonde organisatiecultuur een positief effect hebben op de tevredenheid van medewerkers, een betere dienstverlening richting klanten en meer ruimte voor discussie en innovatie4.

Hoe zorg je voor een goede organisatiecultuur?

De waarborging van een goede organisatiecultuur is een goed begin en het naleven daarvan is een goed vervolg. Toch kan je tegen moeilijkheden aanlopen die de concrete invulling in de weg kunnen staan. Hoe zorg je voor een blijvend gezonde cultuur als je het niet met elkaar eens bent? Wat als je niet goed bij elkaar aansluit? Wat als er weinig draagvlak is voor jouw strategieën en visies? Wij gaan graag samen op met je op zoek naar oplossingen. Wij denken graag met je mee door middel van (coachings)gesprekken, assessments of trainingen om op die manier toe te werken naar een goede organisatiecultuur. Want Raderwerk verfrist bestuur en toezicht!

 

Bronvermelding
 1. https://www.duurzaam-ondernemen.nl/organisatiecultuur-vaak-vergeten-in-corporate-governance-codes/
 2. https://www.mccg.nl/?page=5178
 3. Christensen, C. A., Van Steenbergen, E. F., Coffeng, T., Wiegman, L. R., & Ellemers, N. (2018). Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef. Tijdschrift voor Compliance2018(3), 187-195.
 4. Nieuwmeyer, R. (2008). Effectief verbeteren: een studie naar de invloed van het teamklimaat, de organisatiecultuur en het teamfunctioneren op de effectiviteit van verbeterteams. Erasmus Universiteit.

Raderwerk verfrist bestuur en toezicht!

Ongeveer een jaar geleden heeft Raderwerk voor Baston Wonen twee leden voor de Raad van Commissarissen geworven. Deze kandidaten die aan Baston Wonen werden voorgelegd voldeden uitstekend aan hun criteria en waren daarnaast verrassend en verfrissend, door te kiezen voor de unusual suspects. Dit leidde ertoe dat er ook ruimte ontstond voor talentvolle kandidaten met passende competenties, maar zonder toezichthoudende ervaring. Een terugblik op deze werving vind je hier terug.

Hieronder kunt u een beeld krijgen van één van de verrassende, talentvolle kandidaten die toezichthouder is geworden bij Baston Wonen.

Op dit moment is Baston Wonen op nieuw op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen en Raderwerk verzorgt ook deze werving. Denkt u dat u een verfrissende aanvulling bent als toezichthouder? Bekijk dan snel de vacature.

Ook een quotum voor mensen met een migratieachtergrond?

Bij Raderwerk is diversiteit één van onze speerpunten en vormt een belangrijke factor in mijn werk als recruiter. Politiek en maatschappelijk gezien is het ook een hot topic, maar waarom is diversiteit zo belangrijk?

Diversiteit kan zorgen voor de verfrissing die een team nodig heeft, bijvoorbeeld in het vak van toezichthouden. Verschillende denkpatronen kunnen in een kritische omgeving het groepsdenken tegengaan en een vruchtbare bodem bieden voor constructieve discussies, die op hun beurt leiden tot betere besluitvorming. Deze verschillende denkpatronen noemen we cognitieve diversiteit.

Is een vrouwenquotum genoeg?

Die cognitieve diversiteit kan een belangrijke rol spelen in het gebrek aan diversiteit op andere gebieden. Een voorbeeld hiervan is het recente vrouwenquotum, waar sinds december een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dit betekent dat minstens 30 procent van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven een vrouw moet zijn, wat de diversiteit zou moeten vergroten en stimuleren.

In het NRC stelde Charlotte Perquin-Deelen hierover echter dat het vrouwenquotum een begin kan zijn, maar dat de discussie ook over bijvoorbeeld (culturele) achtergrond en seksuele voorkeur zou moeten gaan. De vraag is echter of we dan ook over zouden moeten gaan op quota voor Nederlanders met bijvoorbeeld een migratie-achtergrond, waar het kabinet inmiddels ook mee aan de slag wil gaan. De vraag is dan ook: what’s next? Perquin-Deelen geeft hier, net als in een blog over dimensies van diversiteit van Robert de Heer, antwoord op door te stellen dat de discussie eigenlijk diepgaander moet zijn dan een getal om diversiteit te meten, omdat er processen in de besluitvorming zijn zoals de ‘implicit gender bias’ die ten grondslag liggen aan het gebrek aan diversiteit. Dus in plaats van meer quota, zou juist de cognitieve diversiteit in de besluitvorming een oplossing kunnen bieden.

Iedereen kan een parel zijn

Iemands denkpatronen (en andere eigenschappen) verschillen niet alleen per groep waartoe iemand behoort, maar kunnen ook daarbinnen variëren, zoals Robert de Heer stelt in zijn blog over diversiteit. Dit maakt alle groepen aan elkaar gelijkwaardig en zorgt dat alle groepen vertegenwoordigd kúnnen zijn in de boardrooms.

Bij Raderwerk beheersen we de kunst van het divers werven. We gaan op zoek naar ‘parels: mensen die vaak zelf nog niet bewust zijn van het feit dat ze een parel zijn. We vinden verrassende kandidaten en verleiden ze voor en verbinden ze met een toezichthoudende of bestuurlijke functie. Wij mogen onze wervingstrajecten succesvol noemen doordat wij diversiteit begrijpen in de breedste zin van het woord.

Mag Raderwerk de verrassende kandidaten leveren die de verfrissende parels zullen zijn binnen jouw team?

Succesvolle werving voorzitter en lid RvC Baston Wonen

De RvC van Baston Wonen in Zevenaar zocht een werving- en selectiebureau dat aansluit bij haar kernwaarden, rondom zelfreflectie, transparantie en diversiteit. Dit vonden ze in Raderwerk.

“Raderwerk heeft voor ons twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen geworven. Deze werving is met veel enthousiasme, deskundigheid en hart voor de volkshuisvesting opgepakt. De kandidaten waar we uit konden kiezen voldeden uitstekend aan onze criteria. De twee nieuwe leden zijn aan goede aanvulling op onze Raad. Voor een frisse aanpak bij werving- en selectie raden we Raderwerk zeker aan.”

Hanneke de Zwart, vice-voorzitter RvC

“Raderwerk wil buiten de usual suspects zoeken. Baston Wonen zocht een voorzitter met veel oog voor groepsdynamiek. Daarnaast had het, gezien de ervaring binnen het team, ook ruimte voor een lid zonder toezichthoudende ervaring. Ook regionale binding was belangrijk. Raderwerk heeft veel tijd gestoken in het actief benaderen van kandidaten uit het werkgebied, die op basis van hun persoonlijkheid en expertise passend zouden zijn voor Baston Wonen. Het leuke hieraan was dat veel van de ze kandidaten nog nooit een lidmaatschap van een RvC overwogen hadden, maar op basis van hun persoonlijkheid en competenties wel goed in zouden kunnen passen. Het maakte ook dat we mooie gesprekken hadden over de intrinsieke motivatie van kandidaten.”

Robert de Heer, directeur Raderwerk

Per 1 januari 2019 is de Raad van Commissarissen van Baston Wonen weer compleet, met de komst van Henk Reimert (voorzitter) en Jorn Huiskamp (lid).

Blog Twee manieren om met politiek om te gaan

In de afgelopen maanden ben ik in het kader van het opzetten van Raderwerk steeds bezig geweest met de gedachte ‘Wie heeft er nu zeggenschap over een maatschappelijke onderneming zoals een woningcorporatie. een school of een zorginstelling.’

Verhouding overheid – maatschappelijke ondernemingen

Wat we zien de afgelopen jaren is dat door onder andere het toevoegen van elementen van marktwerking en publieke en maatschappelijke ondernemingen de kloof tussen overheid en maatschappelijk middenveld steeds groter lijkt te worden. En inmiddels kun je bijna niet meer de krant openslaan of vrijwel wekelijks wordt dit zichtbaar, bijvoorbeeld in het faillissement van het MC Slotervaart: marktwerking toegepast in de zorg met als gevolg dat een bedrijf failliet kan gaan (dat hoort nu eenmaal bijna marktwerking). Het ziekenhuis zoekt het zelf maar uit, pas in een (te) laat stadium wordt de minister betrokken.

Tegelijk zie je ook een andere reactie namelijk onder andere van Kamerlid Daniel Koerhuis van de VVD die bij ieder incident bij een woningcorporatie Kamervragen stelt. Ik denk dat dit hoort in de visie van de VVD: zet bedrijven op afstand, houdt zo min mogelijk toezicht, maar als er wat gebeurt spring er bovenop. Maar worden maatschappelijke ondernemingen vertrouwd?

En hoe handel je dan als bestuurder of toezichthouder?

Als je nu bestuurder of toezichthouder bij een maatschappelijke onderneming bent, hoe verhoudt je je dan tot deze overheid. Soms wringt het handelen van de overheid met jouw maatschappelijke visie als organisatie. Voor woningcorporaties is dat onder andere de regeldruk en de verhuurderheffing die wringt met de leefbaarheid en maatschappelijke uitdagingen die woningcorporaties maar wat graag te lijf gaan.

Globaal zie ik twee bewegingen. Een typeer ik als anti beweging: (gechargeerd) Laat de overheid zich niet met ons bemoeien en als de overheid dingen doet die ons belemmeren, dan moeten ze verder ook niet te veel op ons rekenen in onze bijdrage aan de doelen die de overheid formuleert. Ik zie dat concreet bij de klimaattafel waarbij ik geluiden hoor van bestuurders dat het misschien beter is om als woningcorporatie maar van de klimaattafel weg te lopen. Een ander voorbeeld is commissaris Breukink van ING die vindt dat ‘politici hun toon moeten matigen’ toen zij zich uitlieten over ING in de witwaszaak.

Als tweede zie ik ook een andere reactie: Bestuurders die het niet altijd met de overheid eens zijn, maar wel de overheid in haar rol respecteren. Een voorbeeld is Wiebe Draijer, CEO van de Rabobank, die bij Buitenhof zei – als reactie op Breukink – dat we de overheid ten diepste moeten respecteren en dat die ons scherp houdt.

Dienen, dealen of dreigen

Persoonlijk voel ik het meeste voor deze laatste variant. In de afgelopen maanden heb ik de visie van Raderwerk op maatschappelijke ondernemingen geformuleerd als kompas voor hoe wij handelen en daarin staat dienstbaarheid ten opzichte van de samenleving centraal. Nu is de samenleving niet perse de overheid alléén, maar de overheid is daar wel een belangrijk onderdeel van. Maatschappelijke ondernemingen zijn en niet voor zichzelf, maar voor de maatschappij. De overheid heeft de rol om hier kaders aan te bieden en of die kaders nu leuk zijn of niet – daar mag je best wel van vinden – maar die heb je, in mijn opinie, te respecteren. Moet je daar alles maar overheen over je heen laten komen? Mag je nooit je meer kwaad maken over beleid waarvan jij ziet dat het heel slecht uitpakt in het leven van mensen? Jazeker; en als je mij een beetje volgt dan ziet u ook dat ik mij fel verzet tegen een aantal zaken vanuit de overheid zoals marktwerking. Maar in the end hebben wij het hier te doen met de regelgeving zoals die is. Het is je recht om die regelgeving proberen te beïnvloeden, maar je zult je er aan moeten houden zo niet onderwerpen.

Waarom schrijf ik nu een blog en maak ik me druk over zaken die ons, als werving & selectiebureau, niet direct treffen. Niet zozeer vanwege de uitlatingen die her en der gedaan worden, die horen vaak bij het spel. Maar meer omdat ik mij zorgen maak over de visie op maatschappelijke ondernemingen die ik denk te herleiden achter de standpunten. Vanuit de overheid vind ik het zorgwekkend dat maatschappelijke ondernemingen soms zo gewantrouwd worden. Vanuit de maatschappelijke ondernemingen: Is er voldoende oog bij maatschappelijke ondernemingen voor hun rol? Zie ik de dienstbare houding die daar wat mij betreft bij hoort? Een dienstbare houding is niet hetzelfde als slaafs volgen. Hoewel het denk ik wel een dunne lijn is.

Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties want ik me goed kan voorstellen dat mensen hier anders over denken, of ideeën hebben over hoe dienstbaarheid zich verhoudt tot een sector waarin het soms ook nodig is om tegengas te geven. Kortom; ik ben benieuwd naar (de wijsheid in) jullie argumenten.

De wijsheid van Zomergasten

In Zomergasten van afgelopen zondag gaf Marleen Stikker een geweldig inzicht in het verschil tussen discussie en dialoog.

Discussie is een spel, wat gaat over winnen en verliezen, met als doel zelfbevestiging. In plaats van echt te luisteren, hebben mensen de neiging hun eigen denken te bevestigen. Terwijl de ander praat, denk je al aan je weerwoord. Het is moeilijk om deze ontkrachting van je eigen denkbeelden op te zoeken, maar het maakt je wel een interessanter mens, het verrijkt je perspectieven. En het brengt dilemma’s verder.

Dat is ook het doel van Raderwerk, niet om de waarheid ge achterhalen, of mensen een podium te geven die hun standpunt goed kunnen verwoorden of verkopen, maar om echt naar elkaar te luisteren en te leren. De reactie van Roger Planje op onze bijeenkomst van 23 maart gaf dit mooi weer. Dit zoeken naar wijsheid door dialoog blijven we doen!