Start Omhoog Feedback Inhoud Zoeken

Raderwerk

 

 

Start
Omhoog

                             Let op: dit project is afgesloten!

Download hier de  brochure:

Constructie.... jij kunt bouwen op techniek!

brochure  pdf 2,66 mb          advies: rechter muisknop en opslaan als !

bouwplaat  pdf 1,64 mb      advies: rechter muisknop en opslaan als ! 

Voor een snelle blik op de brochure en bouwplaat klik op onderstaande knoppen

brochure  (plaatje)

bouwplaat (plaatje)


T-actie: Techniek in actie.                            

De aanleiding van het project:

In de technieksector zijn er landelijk 50.000 vacatures. In de Rijnmond zijn er in het jaar 2000 22.000 vacatures in de technische sectoren. In diverse bedrijfstakken met name de reeds lang bestaande is de gemiddelde leeftijd en dientengevolge de uitstroom de komende 5-10 jaar hoog. De als gevolg daarvan optredende vervangingsvraag zal het aantal vacatures in de regio omhoog stuwen.Het percentage BO en VO leerlingen dat kiest voor een technische (beroeps)opleiding vertoont over de afgelopen jaren een dalende tendens. Ook met betrekking tot de absolute aantallen is er  in bijna alle technische richtingen sprake van een daling.

Er is sprake van een veelheid aan initiatieven en pogingen om de bovengeschetste situatie te veranderen. Versnippering, gebrek aan geld, het najagen van eigenbelang c.q. eigen subdoelstellingen, gebrek aan consistentie en continu´teit, het ontbreken van ge´ntegreerde benaderingen en het ontbreken van synergie hebben tot gevolg dat het rendement van al deze pogingen te gering is en niet het beoogde resultaat te zien geeft.

Doelstellingen van het project:

De hoofddoelstelling van ons project plan is om de aansluiting tussen algemeen onderwijs en technisch onderwijs te verbeteren. Hiermee willen wij bereiken dat meer jongeren kiezen voor technische opleidingen en, na afloop van deze technische opleidingen, voor technische beroepen. In een integrale keten benadering betekent dit, dat al in het basisonderwijs aandacht besteed moet worden aan techniek en vervolgens in het voortgezet onderwijs, zodat inderdaad algemeen gekozen wordt voor technische opleidingen die jongeren aanspreken.

* Een aantal nevendoelstellingen zijn de volgende: Imagoverbetering van het begrip Techniek: Techniek is niet iets dat niet te begrijpen is, Techniek is niet saai, Techniek is niet vies. Integendeel het is spannend, leuk en uitdagend

* Attitudebe´nvloeding van jongeren en volwassenen bij opleidings- en beroepskeuzes (ouders, docenten, decanen, e.a.) door een beter imago van technische opleidingen en beroepen gestoeld op aantrekkelijke en tot de verbeelding sprekende opleidingsprogrammaĺs en werk.

* Inbreng en betrokkenheid van het bedrijfsleven in een waar zinvol brancheoverschrijdende aanpak en het aantrekkelijker maken van technische functies.

  * Het aanbieden van een structureel en samenhangend aanbod van techniek activiteiten in de regio.

T-actie is een project van KMR Hand in Hand voor de techniek.

Raderwerk voert in opdracht van KMR het project uit.

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan a.j.tijhof@zonnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 08 juni 2004